Kế Hoạch Bảo Hiểm

Chúng tôi đã đàm phán hợp đồng bảo hiểm với hầu hết các kế hoạch lớn. Nếu bảo hiểm của bạn không được liệt kê, xin vui lòng gọi cho chúng tôi theo số (832) 239-8538. Nếu kế hoạch của bạn không được chấp nhận, chúng tôi cung cấp mức giá tự chi trả hợp lý cho các dịch vụ.

IN-NETWORK BẢO HIỂM
Dưới đây là danh sách các kế hoạch bảo hiểm chúng tôi chấp nhận:

 • Aetna - except with HCC, Memorial Hermann, and HCA EPO, SRC
 • American Postal workers (APWU)
 • Blue Cross Blue Shield PPO & HMO
 • Cigna - except international plan & HMO (Healthcare of TX) plan
 • First Health Network 
 • Humana PPO (Commercial Plan only)
 • Mail Handlers Benefits Plan (MHBP)
 • Medicaid - Traditional (Medicare & Medicaid)
 • Medicare - Traditional/Amerigroup (must have Van Lang)/Aetna/United HealthCare/AARP
 • MediShare (Christian Health Plans)
 • PHCS 
 • UMR - except UMR Methodist EPO
 • United Healthcare - except Golden Rule, Houston Methodist, Caterpillar, Republic Services

OUT-OF-NETWORK BẢO HIỂM 
Dưới đây là danh sách các kế hoạch bảo hiểm chúng tôi không chấp nhận:

 • Amerigroup (All other IPAs except Van Lang)
 • Any Discount/Limited Health Program
 • Assurant Health (Health Links)
 • Boon-Chapman
 • Chip - Amerigroup, Perinatal Program, Texas Children's Star, United Healthcare
 • Community Health Choice
 • Great West
 • Health Smart
 • Humana Gold Plus
 • Humana Medicare
 • Humana Tricare/Champus VA
 • Limited Benefit Plans
 • Medicaid - Amerigroup, Community Health Choice, Molina, PacifiCare, PCCM, Perinatal Program, Texas Children's Star, United Health Care, Women's Health
 • Medicaid - NO NEW Traditional Medicaid patients
 • Medical Discount Plans
 • Medicare - Humana, Bravo, Molina, PacifiCare, Selectcare of Texas, Texan Plus, WellCare
 • Memorial Herman Health (M-Health Network, MH Aetna)
 • Meritain Health
 • Molina
 • Mutual Assurance
 • Starbridge
 • TX True Choice (America's Choice/Metro Bank)
 • UHC One
 • US Health Group
background image

Office Hours

Monday - Friday:

8:00 am - 5:00 pm

Saturday, Sunday:

Closed