Liên Hệ Với Chúng Tôi

Địa chỉ:
Bellaire Diagnostic Imaging
9440 Bellaire Blvd., Ste # 100
Houston, Texas 77036

Giờ:
Thứ Hai đến Thứ Sáu: 8:00 AM - 5:00 PM
Thứ bảy: 9:00 AM - 3:00 PM

Điện thoại: (832) 239-8538

Fax: (713) 772-8032

E-mail: [email protected]

 

Liên hệ