Dịch vụ của chúng tôi

Chẩn đoán hình ảnh Bellaire cam kết cung cấp chất lượng dịch vụ cao nhất của chẩn đoán hình ảnh cho cộng đồng của chúng tôi, thông qua công nghệ hàng đầu tiên và được đào tạo, chăm sóc, và nhân viên chuyên dụng của công nghệ và chẩn đoán. công việc của chúng tôi trong ngành công nghiệp hình ảnh được định hình bởi các cao nguyên tắc đạo đức. Bệnh nhân là mục đích của cơ sở của chúng tôi, và chúng tôi có trách nhiệm để bệnh nhân của chúng tôi và các bác sĩ của họ giới thiệu và được hướng dẫn bởi những gì là tốt nhất cho bệnh nhân của chúng tôi. Chúng tôi cam kết cung cấp các giải thích chính xác và kịp thời cho cả bệnh nhân và bác sĩ của chúng tôi.